Procedura nabywania niezabudowanych gruntów rolnych do powierzchni 1 ha

Nabycie ziemi rolnej w Polsce podlega wielu regulacjom prawnym, mając na celu ochronę ziemi rolnej
jako zasobu narodowego oraz uniknięcie jej nadmiernej parcelacji. Procedura nabywania ziemi rolnej
do 1 hektara jest następująca:

• Sprawdzenie kwalifikacji nabywcy:

Nabycie ziemi rolnej przez osoby fizyczne jest ograniczone do tych, którzy przez co najmniej 5 lat
przed nabywaniem ziemi prowadzili indywidualne gospodarstwo rolne albo ukończyli kierunek
rolniczy w szkole lub uczelni.

• Zgłoszenie zamiaru nabycia do właściwego starosty:

Nabywca zobowiązany jest zgłosić zamiar nabycia ziemi rolnej do starosty właściwego ze względu na
położenie nieruchomości.

• Prawo pierwokupu:

Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR) oraz rolnicy sąsiadujący z nieruchomością mają prawo
pierwokupu ziemi rolnej. Gdy jeden z nich zdecyduje się skorzystać z tego prawa, sprzedający nie
może sprzedać ziemi innej osobie.

• Brak zgłoszenia chęci skorzystania z prawa pierwokupu:

Jeżeli w ciągu 30 dni od zgłoszenia zamiaru sprzedaży ziemi rolnej nikt nie zgłosi chęci skorzystania z prawa pierwokupu, nabywca i sprzedający mogą sfinalizować transakcję.

• Podpisanie umowy przedwstępnej:

Strony mogą podpisać umowę przedwstępną, określając warunki i termin finalizacji transakcji.

• Podpisanie aktu notarialnego:

Ostateczna umowa sprzedaży musi być zawarta w formie aktu notarialnego przed notariuszem. Dopiero po jej podpisaniu nieruchomość jest przenoszona na nabywcę.

• Zgłoszenie transakcji do urzędu skarbowego:

Nabywca ma obowiązek zgłoszenia transakcji do właściwego urzędu skarbowego i zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

• Wpis do księgi wieczystej:

Aby sfinalizować proces zakupu, nabywca powinien zgłosić transakcję do odpowiedniego sądu
rejonowego, aby dokonać wpisu w księdze wieczystej.

Pamiętaj, że powyższy opis jest ogólną procedurą i może nie uwzględniać wszystkich specyficznych przypadków czy wyjątków. Jeśli zamierzasz nabyć ziemię rolną w Polsce, warto skonsultować się z ekspertem prawa nieruchomości lub notariuszem, aby uzyskać dokładne i aktualne informacje na temat procesu.

Scroll to Top