Dzierżawa gruntów rolnych

Dzierżawa gruntów rolnych to umowa, w której właściciel udostępnia komuś prawo do korzystania z gruntów rolnych w zamian za opłatę, bez przenoszenia prawa własności. Właściciel pozostaje bez zmian, a dzierżawca ma możliwość czerpania korzyści z eksploatacji ziemi.

Najczęściej tego rodzaju umowy zawierane są przez rolników, którzy na mocy umowy korzystają z gruntów rolnych, płacąc właścicielowi czynsz. Umowa dzierżawy gruntów rolnych musi być sporządzona w formie pisemnej, zwykle u notariusza. W dokumencie powinny znaleźć się dane stron umowy, data jej zawarcia, wysokość czynszu, termin płatności, czas trwania umowy oraz prawa i obowiązki obu stron.

W przypadku, gdy umowa przewiduje, że dzierżawca jest zobowiązany do opłacania podatków i ubezpieczeń, a nie wywiązuje się z tego zobowiązania, właściciel ma prawo dochodzić swoich roszczeń i zwrotu poniesionych kosztów.

Dzierżawca zazwyczaj ma także prawo pierwokupu gruntów rolnych. To prawo uwzględniane jest, gdy umowa jest zawarta w formie pisemnej, istnieje konkretna data jej zawarcia, umowa trwała co najmniej 3 lata, a dzierżawca chce nabyć nieruchomość. Jeśli prawo pierwokupu nie zostanie wykorzystane, właściciel może sprzedać ziemię na rynkowych zasadach, a umowa dzierżawy przechodzi na nowego właściciela.

Scroll to Top